NOU PI FÒ ANSANM

ANN MONTE MILTON PI WO

 

Paran, Edikatris, Lidè pou Ekite ak Inovasyon

Elizabeth “Lizzy” Carroll, Ed.D. se yon paran Tucker School, manm Town Meeting, ak yon lidè edikasyon plen eksperyans ki ap sèvi kòm Direktè Pwogram aktyèlman pou Facing History and Ourselves, yon dirijan nasyonal edikasyonèl san bi likratif.

Yon ansyen elèv nan Harvard Graduate School of Education—kote li te gradye ak yon doktora nan politik ak administrasyon—Lizzy gen plis pase 15 ane eksperyans nan lidèchip nan lekòl, sòti nan klas Kindergarten rive nan douzyèm ane, inivèsite, ak anviwònman san bi likratif. Lizzy se yon inovatè dogmatik, ki gen lespri kolaborasyon epi ki kalifye nan navige chanjman sistemik.

 

Vizyon Lizzy a santre sou ekite ak inovasyon, e chache livre ekselans pou chak grenn elèv distri lekòl inikman divès nou an. Kijan nou pral reyalize nouvo vizyon sa a pou MPS? Nan travay ansanm tankou yon grenn kominote nan twa domenn kle: 1) Asire siksè pou tout elèv, 2) Ogmante vwa kominote a nan pwosesis desizyon distri an, epi 3) Jwenn nouvo fason pou kenbe distri nou an responsab, e transparan sou objektif, pwogrè, ak defi yo.

 

Fè konesans Lizzy: Biyografi Mwen

Fanmi m renmen Milton. Tankou anpil nan vwazen nou yo, mari m James avè m chwazi vin ret isi a poutèt lekòl, divèsite, ak riches kominal vil nou an. Apre nou fin enstale nou Milton, m te eli nan Town Meeting nan 2019 (Sektè 3), motive pou m sèvi kominote nou pa yon anvi pou m pi byen konprann kòman vil nou an opere ak kijan operasyon ak bidjè sistèm lekòl nou an rantre nan kontèks vil la. Mwen se yon paran volontè ki aktif nan lekòl Tucker, kote pi gran pitit fi nou an, Annie, nan premye ane epi pi piti pitit fi nou an, Julia, ap kòmanse lekòl matènèl ane pwochèn. 

M resevwa yon doktora nan edikasyon politik ak administrasyon nan Harvard Graduate School of Education an 2013, kote m devlope yon konesans nan negosyasyon kolaborasyon nan edikasyon, pandan m t ap travay avèk sendika, ak vwa pwofesè nan edikasyon politik.  Kounyenya mwen se Direktè Pwogram nan yon òganizasyon san bi likratif ki rele Facing History and Ourselves, kote m antèt plis ke 4,000 edikatè nan New England k ap bat pou itilize edikasyon pou amelyore jistis sosyal.

​​Atravè plis pase 15 ane eksperyans nan abòde defi edikasyon konplèks, mwen vin genyen ladrès pratik pou dirije sistemik chanjman ke ekite pote. Mwen te kòmanse an tan ke yon pwofesè angle lekòl segondè nan Bronx, NY ak Lekòl Piblik Boston, kote mwen te ede dirije Josiah Quincy Upper School pou vin premye lekòl entènasyonal bakaloreya piblik Boston a ak fyète, epi tou m te ko-fondatè yon rezo aksyon pou pwofesè yo pataje ide epi aprann nan men politisyen ak entelektyèl lokal yo.

M te pote pasyon m pou lidèchip nan Harvard’s Urban Superintendents Program, ki mennen kreyasyon yon lekòl segondè rejyonal STEM kòm yon nouvo modèl patenarya piblik-prive. Ant lekòl gradye ak demenaje ale rete nan Milton, mwen menm mwen te gen opòtinite pou lanse ak dirije yon nouvo pwogram entèdisiplinè fòmasyon elèv bakaloreya nan Inivèsite Yale nan politik edikasyon, pratik ak rechèch. Nan wòl sa a, mwen devlope patenarya kominotè, mwen te travay atravè sektè yo, ak inovasyon nan yon kontèks tradisyon solid - tout bagay mwen espere fè kòm yon manm nan Komite Lekòl Milton an.​

M te toujou renmen fè sa m kapab pou m fè mond la miyò, e mwen  pare pou m pote konpetans, eksperyans, ak pasyon mwen pou ekselans edikasyon nan Komite Lekòl Milton, si yo ban m chans lan. Lè m gen tan lib, mwen renmen okipe jaden mwen, kouri dèyè timoun mwen yo alantou santye rivyè Neponset la, epi mache Roz, chen nou an, bò Pond Turner a oswa nan Blue Hills yo. Dènye gwo jefò mwen avan-COVID se te kouri nan 2019 New York Marathon pou leve plis pase $ 7,000 pou Joslin Diabetes Center, kote mwen jwenn swen mwen kòm yon dyabetik tip 1. 

 

 

Vizyon & platfòm

Vizyon pou MPS

Mwen te privilejye pou m aprann nan men gran pwofesè ak konseye ki te enstwi nan mwen valè debaz yo: ekite, ekselans, aksè, ak jistis. Se vale sa yo ki gide m nan tout sa mwen fè ak vizyon m de yon mond, nasyon, ak kominote kote vale sa yo reyèl pou tout moun. Isit la,  nan kominote inikman divès Milton nou an, nou gen yon opòtinite pou envesti nan vrè ekite ak enklizyon, ki pral ranfòse ekselans pou chak elèv nan lekòl nou yo. Avèk prèske de deseni eksperyans kòm yon edikatè ak lidè pou enstwi m, mwen poze kandidati m pou Komite Lekòl la pou ede bati sou fòs Milton a, adrese defi nou yo, epi maksimize aksyon ak rezilta yo pou tout timoun nou yo nan moman sa a.

Ane kap vini yo prezante opòtinite ke nou jwenn sèlman yon fwa nan yon jenerasyon pou lekòl piblik Milton. Pandan n ap travay nan direksyon pou yon avni kote nou gen kontwòl pandemi an, ki jan lekòl nou yo ap soti nan kriz sa a pi fò ke yo te ye avan? Ki jan nou pral bay chak elèv yon anviwònman aprantisaj pozitif nan chak salklas chak jou? Ki jan nou pral egzekite yon solisyon dirab pou kesyon lekòl ki gen twòp elèv yo? Ki jan nou pral vin distri lekòl anti-rasis ke nou te angaje pou n vin ye an? Si yo nonme m nan Komite Lekòl la, mwen pral pote yon pèspektiv fre sou kesyon enpòtan sa yo ki anrasinen nan pi bon pratik ki reflete pwogrè nan sektè edikasyon an.

 

 

​Platfòm Kanpay

Kòm on manm Komite Lekòl, m ap reprezante inovasyon ak ekite, sitou nan twa pwen priyorite sa yo:

 

 • Siksè Elèv
  • Kreye yon patenarya avèk Sipèentandan Jette ak Milton Education Association pou akonpli tranzisyon an pou retounen san danje nan lekòl an pèsòn pou elèv ibrid ak sa ki totalman a distans.

  •  

   • Pouswiv politik, bidjè, ak plan estratejik k ap avanse avèk ekite e ki bay apwòch entegre nan devlopman sosyal emosyonèl akademik yo sipò

   • Kourikoulòm enklizif, anti-rasis, entansif, ak angaje

   • Envesti teknoloji pou ansèyman ak aprantisaj

   • Enklizyon elèv edikasyon espesyal nan kapasite maksimòm

  • Adrese mank opòtinite pèsistan ki genyen ki revele pa done elèv nou yo

  • Elaji metrik siksè pi lwen pase MCAS, SAT, akseptasyon inivèsite

 

 • Angajman Aksyonè Yo
  •  Angaje nan negosyasyon kolaborasyon ak sendika yo

  • Ankouraje kòmantè elèv MPS yo ak fanmi yo nan kèk nouvo fason kreyatif

  • Kominike aklè epi dirèkteman ak anplwaye yo ak kominote a sou siksè ak defi yo

  • Travay avèk Town Select Board, Warrant Committee, epi Town Meeting pou MPS kapab satisfè objektif li yo nan limit bidjè yo 

 • Responsabilite Transparan
  • Bay Sipèentandan Jette sipò pou li akonpli  estanda woyo  ak rezilta klè - ekilibre sipò ak responsablite

  • Kenbe aliyman ant plan estratejik la ak bidjè pou adrese bezwen kle yo, ki gen ladan solisyon imedyat pou lekòl ki gen twòp elèv yo pandan n ap travay pou bati yon senkyèm lekòl elemantè

  • Kreye règleman enfòme ak done: pou egzanp, fè evalyasyon klima pou enfòme apwòch nan siksè elèv yo ak angajman aksyonè yo

 

Nou pi fò ansanm. 

Patisipe!

Di nou kòman nou ta renmen patispe,epi n ap fè swivi a:

Ou ka voye kat postal bay zanmi ou ak vwazen ou, mande yon siy lakou pou devan kay ou, sèvi kòm volontè nan "kanpe deyò" ak yon siy ozalantou vil la, oswa òganize yon evènman vityèl  kote ou rankontre e salye, yon "meet and greet". 

Tanpri imèl carrollformilton@gmail.com epi n ap fè swivi an avè w! Mèsi.

Beverly Ross Denny avè m ap poze kandidati n ansanm pou n ranpli de plas vid ki nan Komite Lekòl Milton School la.  Aprann plis sou Beverly e poukisa nou pi fò ansanm: www.beverlyformilton.com.